Deze website is eigendom van Nuytten Verzekeringen NV

Contactgegevens: Moorseelstesteenweg 17, 8800 Rumbeke (Roeselare)
Telefoon: +32 51 22 40 43
E-mail: info@nuytten.eu
RPR 430.169.957
De toezichthoudende autoriteit: FSMA

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Nuytten Verzekeringen NV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Nuytten Verzekeringen NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Nuytten Verzekeringen NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Nuytten Verzekeringen NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Nuytten Verzekeringen NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Nuytten Verzekeringen NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Nuytten Verzekeringen NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid

Nuytten Verzekeringen NV hecht belang aan uw privacy.  We verbinden er ons toe om uw persoonsgegevens zorgvuldig, transparant en conform de geldende wetgeving te verwerken.

Met deze privacyverklaring informeren wij U over onze werkwijze aangaande het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw persoonsgegevens.

De verordening EU2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 96/46/EG vormt de toepasselijke wetgeving.

Meer informatie kan U ook vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommissie.be

Deze Privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen: (kandidaat)verzekeringsnemers, verzekerden, begunstigden of derden.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Naargelang het verzekeringstype kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

  • Naam, voornaam en adres
  • E-mailadres en telefoonnummers,
  • Beroep en opleiding
  • Samenstelling van uw gezin
  • Kenmerken van uw woning
  • Hobby’s en leefgewoonten
  • Uw financiële situatie.
  • Uw gezondheid
  • Gegevens over strafrechtelijke overtredingen of veroordelingen.

Deze gegevens worden door ons enkel verwerkt in het kader van de noden eigen aan onze dienstverlening, met name om U te informeren over verzekeringsproducten, ter voorbereiding van of voor het afsluiten van een verzekeringscontract of voor het beheer van een schadegeval.  Wij verwerken deze gegevens ook om onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te kunnen naleven (MiFID, anti-witwas en fiscale verplichtingen).

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor de gegevens verzameld werden.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Onze systemen voorzien passende beschermingsmaatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, niet gewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging te vermijden.

Waarom delen we uw persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.  Zo worden uw persoonsgegevens meegedeeld aan verzekerings- maatschappijen of met derden (o.a. advocaten, experten,…).

Gegevens consulteren, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te consulteren en te verbeteren. U heeft eveneens het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens mits daardoor onze dienstverlening niet in het gedrang komt, of de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen niet verhinderd wordt.
Uw verzoek tot inzage, correctie of verbetering kan U sturen naar info@nuytten.eu.  We zullen zo snel als mogelijk reageren op uw verzoek.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.